அருளர் எழுதிய லங்காராணி

அருளர் எழுதிய லங்காராணி

அருளர் எழுதிய லங்காராணி இப்போ கிடைப்பது மிக அரிது. தமிழர்களின் பெயர்வை விபரணமாக சொல்லும் நாவல். ஈழத்து நாவலிக்கியத்தில் மிகுந்த கவனத்திற்குரிய அரசியல் நாவல்.

 By – Shutharsan.S

நன்றி – எழுத்தாளர் துவாரகன்

வல்லைவெளி இணையம்